Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 4, 2021: Đời Sống Mới

Chúa Nhật ngày 11 tháng 4, 2021 Đời Sống MỚi Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh & Câu Gốc: Ga-la-ti 2:20 (Galatians 2:20) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-11-21_Doi_song_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-11-21_Doi_song_moi_English.mp3    

Lễ Phục Sinh – Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 4, 2021: Ai Sẽ Lăn Tảng Đá

Chúa Nhật ngày 4 tháng 4, 2021 Ai Sẽ Lăn Tảng Đá Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mác 16:1-6, (Mark 16:1-6) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 28:6 (Matthew 28:6) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-04-21_Ai_se_lan_tang_da.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-04-21_Ai_se_lan_tang_da_English.mp3  

Lễ Thương Khó, Thứ Sáu Ngày 2 Tháng 4, 2021

Thứ Sáu, Ngày 2 Tháng 4, 20201 Lễ Thương Khó: Nhu Cầu Trên Thập Tự Giá Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 19:28-30  (John 19:28-30) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 5:6 (Matthew 5:6) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-02-21_Nhu_cau_tren_thap_tu.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-02-21_Nhu_cau_tren_thap_tu_English.mp3