Lễ Thương Khó, Thứ Sáu Ngày 2 Tháng 4, 2021

Thứ Sáu, Ngày 2 Tháng 4, 20201 Lễ Thương Khó: Nhu Cầu Trên Thập Tự Giá Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 19:28-30  (John 19:28-30) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 5:6 (Matthew 5:6) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-02-21_Nhu_cau_tren_thap_tu.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-02-21_Nhu_cau_tren_thap_tu_English.mp3