Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 3, 2021: Sao Chúa Phải Khóc?

Chúa Nhật ngày 28 tháng 03, 2021 sao chúa phải khóc? Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 19:41-44  (Luke 19:41-44) Câu Gốc: Hêbơrơ 4:15 (Hebrew 4:15) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-28-21_Sao_Chua_phai_khoc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-28-21_Sao_Chua_phai_khoc_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 3, 2021: Kẻ Phản Bội Chúa

Chúa Nhật ngày 21 tháng 3, 2021 Kẻ Phản Bội CHúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mác 14:43-45, Lu-ca 22:48 (Mark 14:43-45, Luke 22:48) Câu Gốc: Mác 14:21 (Mark 14:21) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-21-21_Ke_phan_boi_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-21-21_Ke_phan_boi_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 3, 2021: Có Thật Tin Chưa

Chúa Nhật ngày 14 tháng 3, 2021 Có THật Tin CHưa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 16:30-33 (John 16:30-33) Câu Gốc: Mác 9:24 (Mark 9:24) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-14-21_Co_that_tin_chua.mp3 Chúng tôi thành thật xin lỗi quí vị, vì lý do bị cúp điện, livestream phải tiếp tục trong phần 2. Part 2 Part 1

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 7 Tháng 3, 2021: Chúa Biết Rõ Hơn

Chúa Nhật ngày 7 tháng 3, 2021 CHÚA BIẾT RÕ HƠN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 22:31-34 (Luke 22:31-34) Câu Gốc: Luca 22:32 (Luke 22:32) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-07-21_Chua_biet_ro_hon.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-07-21_Chua_hieu_ro_hon_English.mp3