Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 3, 2021: Kẻ Phản Bội Chúa

Chúa Nhật ngày 21 tháng 3, 2021 Kẻ Phản Bội CHúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mác 14:43-45, Lu-ca 22:48 (Mark 14:43-45, Luke 22:48) Câu Gốc: Mác 14:21 (Mark 14:21) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-21-21_Ke_phan_boi_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-21-21_Ke_phan_boi_Chua_English.mp3