Chúa Nhật ngày 21 tháng 3, 2021

Kẻ Phản Bội CHúa

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Mác 14:43-45, Lu-ca 22:48 (Mark 14:43-45, Luke 22:48)

Câu Gốc: Mác 14:21 (Mark 14:21)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *