Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 2, 2021: Khi Ma Quỷ Ức Hiếp

Chúa Nhật ngày 28 tháng 2, 2021 Khi Ma Quỷ Ức Hiếp Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Sa-mu-ên 13:16-22 (1 Samuel 13:16-22) Câu Gốc: Ê-phê-sô 6:13 (Ephesians 6:13) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-28-21_Khi_ma_quy_uc_hiep.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-28-21_Khi_ma_quy_uc_hiep_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 2, 2021: Không Biết Mình Đi Đâu

Chúa Nhật ngày 21 tháng 2, 2021 Không Biết Mình Đi Đâu Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 9:57-62 (Luke 9:57-62) Câu Gốc: Giăng 12:35 (John 12:35) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-21-21_Khong_biet_minh_di_dau.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-21-21_Khong_biet_minh_di_dau_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 2, 2021: Cửa Phước – Đường Phước

Chúa Nhật ngày 14 tháng 2, 2021 Mừng Xuân Tân Sửu Cửa Phước – Đường Phước Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thánh-thi 84:4-7 (Psalms 84:4-7) Câu Gốc: Thánh-thi 65:4 (Psalms 65:4) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-14-21_Cua_phuoc_Duong_phuoc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-14-21_Cua_phuoc_Duong_phuoc_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 7 Tháng 2, 2021: Hướng Về Mục Đích

Chúa Nhật ngày 7 tháng 2, 2021 Hướng về Mục Đích Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Phi-líp 3:12-15 (Philippians 3:12-15) Câu Gốc: 2 Ti-mô-thê 2:15 (2 Timothy 2:15) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-07-21_Huong_ve_muc_dich.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-07-21_Huong_ve_muc_dich_English.mp3