Chúa Nhật ngày 7 tháng 2, 2021

Hướng về Mục Đích

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Phi-líp 3:12-15 (Philippians 3:12-15)

Câu Gốc: 2 Ti-mô-thê 2:15 (2 Timothy 2:15)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *