Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 2, 2021: Khi Ma Quỷ Ức Hiếp

Chúa Nhật ngày 28 tháng 2, 2021 Khi Ma Quỷ Ức Hiếp Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Sa-mu-ên 13:16-22 (1 Samuel 13:16-22) Câu Gốc: Ê-phê-sô 6:13 (Ephesians 6:13) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-28-21_Khi_ma_quy_uc_hiep.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-28-21_Khi_ma_quy_uc_hiep_English.mp3