Chúa Nhật ngày 28 tháng 2, 2021

Khi Ma Quỷ Ức Hiếp

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: 1 Sa-mu-ên 13:16-22 (1 Samuel 13:16-22)

Câu Gốc: Ê-phê-sô 6:13 (Ephesians 6:13)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *