Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 31 Tháng 1, 2021: Làm Hòa Với Chúa

Chúa Nhật ngày 31 tháng 1, 2021 Làm Hòa Với Chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Các Vua 19:14-20,35-37 (2 Kings 19:14-20, 35-37) Câu Gốc: Ê-sai 27:5 (Isiah 27:5) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-31-21_Lam_hoa_voi_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-31-21_Lam_hoa_voi_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 1, 2021: Chúa Vẫn Ban Ơn

Chúa Nhật ngày 24 tháng 1, 2021 Chúa Vẫn Ban Ơn Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Các Vua 18:41-46 (1 Kings 18:42-46) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 2:9 (I Corinthians 2:9) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-24-21_Chua_van_ban_on.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-24-21_Chua_van_ban_on_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 1, 2021: Chúa Vẫn Đi Cùng

Chúa Nhật ngày 17 tháng 1, 2021 Chúa Vẫn Đi Cùng Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Xuất Hành 17:1-7 (Exodus 17:1-7) Câu Gốc: Thánh-thi 32:8 (Psalm 32:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-17-21_Chua_van_di_cung.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-17-21_Chua_van_di_cung_English.mp3 Vì hệ thống Internet bị gián đoạn nửa chừng nên chương trình chia làm 2 phần livestream …

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 10 Tháng 1, 2021: Nhận Biết Sự Thật

Chúa Nhật ngày 10 tháng 1, 2021 STOP THE STEAL!   Nhận Biết SỰ Thật Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Rô-ma 12:1 (Romans 12:1) Câu Gốc: 1 Phi-e-rơ 5:8 (1 Peter 5:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-10-21_Stop_the_steal.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-10-21_Stop_the_steal_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 3 Tháng 1, 2021: Chúa Biết Đường Tôi Đi

Chúa Nhật ngày 3 tháng 1, 2021 Chúa Biết Đường Tôi Đi Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thánh-thi 139:1-3 (Psalm 139:1-3) Câu Gốc: Thánh-thi 139:24 (Psalm 139:24) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-03-21_Chua_biet_duong_toi_di.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-03-21_Chua_biet_duong_toi_di_English.mp3