Chúa Nhật ngày 31 tháng 1, 2021

Làm Hòa Với Chúa

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: 2 Các Vua 19:14-20,35-37 (2 Kings 19:14-20, 35-37)

Câu Gốc: Ê-sai 27:5 (Isiah 27:5)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *