Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 1, 2021: Chúa Vẫn Ban Ơn

Chúa Nhật ngày 24 tháng 1, 2021 Chúa Vẫn Ban Ơn Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Các Vua 18:41-46 (1 Kings 18:42-46) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 2:9 (I Corinthians 2:9) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-24-21_Chua_van_ban_on.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-24-21_Chua_van_ban_on_English.mp3