Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 10 Tháng 1, 2021: Nhận Biết Sự Thật

Chúa Nhật ngày 10 tháng 1, 2021 STOP THE STEAL!   Nhận Biết SỰ Thật Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Rô-ma 12:1 (Romans 12:1) Câu Gốc: 1 Phi-e-rơ 5:8 (1 Peter 5:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-10-21_Stop_the_steal.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-10-21_Stop_the_steal_English.mp3