Chúa Nhật ngày 10 tháng 1, 2021

STOP THE STEAL!   Nhận Biết SỰ Thật

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Rô-ma 12:1 (Romans 12:1)

Câu Gốc: 1 Phi-e-rơ 5:8 (1 Peter 5:8)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *