Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 31 Tháng 1, 2021: Làm Hòa Với Chúa

Chúa Nhật ngày 31 tháng 1, 2021 Làm Hòa Với Chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Các Vua 19:14-20,35-37 (2 Kings 19:14-20, 35-37) Câu Gốc: Ê-sai 27:5 (Isiah 27:5) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-31-21_Lam_hoa_voi_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-31-21_Lam_hoa_voi_Chua_English.mp3