Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 3 Tháng 1, 2021: Chúa Biết Đường Tôi Đi

Chúa Nhật ngày 3 tháng 1, 2021 Chúa Biết Đường Tôi Đi Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thánh-thi 139:1-3 (Psalm 139:1-3) Câu Gốc: Thánh-thi 139:24 (Psalm 139:24) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-03-21_Chua_biet_duong_toi_di.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-03-21_Chua_biet_duong_toi_di_English.mp3