Chúa Nhật ngày 3 tháng 1, 2021

Chúa Biết Đường Tôi Đi

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Thánh-thi 139:1-3 (Psalm 139:1-3)

Câu Gốc: Thánh-thi 139:24 (Psalm 139:24)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *