Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 2, 2021: Cửa Phước – Đường Phước

Chúa Nhật ngày 14 tháng 2, 2021 Mừng Xuân Tân Sửu Cửa Phước – Đường Phước Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thánh-thi 84:4-7 (Psalms 84:4-7) Câu Gốc: Thánh-thi 65:4 (Psalms 65:4) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-14-21_Cua_phuoc_Duong_phuoc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-14-21_Cua_phuoc_Duong_phuoc_English.mp3