Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 2, 2021: Không Biết Mình Đi Đâu

Chúa Nhật ngày 21 tháng 2, 2021 Không Biết Mình Đi Đâu Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 9:57-62 (Luke 9:57-62) Câu Gốc: Giăng 12:35 (John 12:35) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-21-21_Khong_biet_minh_di_dau.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-21-21_Khong_biet_minh_di_dau_English.mp3