Chúa Nhật ngày 21 tháng 2, 2021

Không Biết Mình Đi Đâu

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Lu-ca 9:57-62 (Luke 9:57-62)

Câu Gốc: Giăng 12:35 (John 12:35)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *