Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 7 Tháng 2, 2021: Hướng Về Mục Đích

Chúa Nhật ngày 7 tháng 2, 2021 Hướng về Mục Đích Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Phi-líp 3:12-15 (Philippians 3:12-15) Câu Gốc: 2 Ti-mô-thê 2:15 (2 Timothy 2:15) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-07-21_Huong_ve_muc_dich.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-07-21_Huong_ve_muc_dich_English.mp3