Chúa Nhật ngày 14 tháng 2, 2021

Mừng Xuân Tân Sửu

Cửa Phước – Đường Phước

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Thánh-thi 84:4-7 (Psalms 84:4-7)

Câu Gốc: Thánh-thi 65:4 (Psalms 65:4)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *