Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 7 Tháng 3, 2021: Chúa Biết Rõ Hơn

Chúa Nhật ngày 7 tháng 3, 2021 CHÚA BIẾT RÕ HƠN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 22:31-34 (Luke 22:31-34) Câu Gốc: Luca 22:32 (Luke 22:32) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-07-21_Chua_biet_ro_hon.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-07-21_Chua_hieu_ro_hon_English.mp3