Thứ Sáu, Ngày 2 Tháng 4, 20201

Lễ Thương Khó: Nhu Cầu Trên Thập Tự Giá

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Giăng 19:28-30  (John 19:28-30)

Câu Gốc: Ma-thi-ơ 5:6 (Matthew 5:6)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *