Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 4, 2021: Nồi Canh Có Độc

Chúa Nhật ngày 25 tháng 4, 2021 Nồi Canh Có Độc Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Các Vua 4:38-41 (2 Kings 4:38-41) Câu Gốc: Thánh Thi 55:22 (Psalm 55:22) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-25-21_Noi_canh_co_doc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-25-21_Noi_canh_co_doc_English.mp3