Lễ Phục Sinh – Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 4, 2021: Ai Sẽ Lăn Tảng Đá

Chúa Nhật ngày 4 tháng 4, 2021 Ai Sẽ Lăn Tảng Đá Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mác 16:1-6, (Mark 16:1-6) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 28:6 (Matthew 28:6) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-04-21_Ai_se_lan_tang_da.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/04-04-21_Ai_se_lan_tang_da_English.mp3