Chúa Nhật ngày 16 tháng 5, 2021

Quyết Định Nhạnh Bén

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Đa-ni-ên 1:1-16 (Daniel 1:1-16)

Câu Gốc: Rô-ma 6:11 (Romans 6:11)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *