Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 15 Tháng 1, 2023: Phục Vụ Cách Mới

Chúa Nhật Ngày 15 Tháng 1, 2022 PHỤC VỤ CÁCH MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 7:36-50 (Luke 7:36-50) Câu Gốc: Châm Ngôn 4:23 (Proverbs 4:23) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-15-23_Phuc_vu_cach_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-15-23_Phuc_vu_cach_moi_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 8 Tháng 1, 2023: Tình Yêu Chúa Làm Mới

Chúa Nhật Ngày 8 Tháng 1, 2022 TÌNH YÊU CHÚA LÀM MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Giăng 3:1-3 (1 John 3:1-3) Câu Gốc: 1 Giăng 3:1 (1 John 3:1) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-08-23_Tinh_yeu_Chua_lam_moi.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 1 Tháng 1, 2023: Đếm Các Ngày

Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 12, 2022 Đếm Các Ngày Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh & Câu Gốc: Thánh Thi 90:12 (Psalm 90:12) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-01-23_Dem_cac_ngay.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/01-01-23_Dem_cac_ngay_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 12, 2022: Giáng Sinh — Vì Chúa Quá Yêu

Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 12, 2022 Mừng Chúa Giáng Sinh: Vì Chúa Quá Yêu Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh & Câu Gốc: Luca 2:14 (John 3:16) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/12-25-22_Vi_Chua_qua_yeu.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/12-25-22_Vi_Chua_qua_yeu_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 18 Tháng 12, 2022: Giáng Sinh Đem Lại Gì

Chúa Nhật Ngày 18 Tháng 12, 2022 GIÁNG SINH ĐEM LẠI GÌ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh & Câu Gốc: Luca 2:14 (Luke 2:14) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/12-18-22_Giang_sinh_dem_lai_gi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/12-18-22_Giang_sinh_dem_lai_gi_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 12, 2022: Thiên Chúa Trở Nên Con Người

Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 12, 2022 THIÊN CHÚA TRỞ NÊN CON NGƯỜI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh & Câu Gốc: Giăng 1:14 (John 1:14) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/12-11-22_Thien_Chua_tro_nen_con_nguoi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/12-11-22_Thien_Chua_tro_nen_con_nguoi_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 12, 2022: Điều Chúa Đã Ban

Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 12, 2022 ĐIỀU CHÚA ĐÃ BAN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh & Câu Gốc: I-sa 7:14 (Isaiah 7:14) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/12-04-22_Dieu_Chua_da_ban.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/12-04-22_Dieu_Chua_da_ban_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 27 Tháng 11, 2022: Lời Tạ Ơn Tồi Nhất

Chúa Nhật Ngày 27 Tháng 11, 2022 LỜI TẠ ƠN TỒI NHẤT Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 18:10-14 (Luke 18:10-14) Câu Gốc: Thánh-thi 103:8 (Psalm 103:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/11-27-22_Loi_ta_on_toi_nhat.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/11-27-22_Loi_ta_on_toi_nhat_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 20 Tháng 11, 2022: Điều Làm Cho Khác Biệt

Chúa Nhật Ngày 20 Tháng 11, 2022 ĐIỀU LÀM CHO KHÁC BIỆT Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 17:11-19 (Luke 17:11-19) Câu Gốc: 1 Têsalônica 5:8 (1 Thessalonians 5:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/11-20-22_Dieu_lam_cho_khác_biet.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/11-20-22_Dieu_lam_cho_khac_biet_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 13 Tháng 11, 2022: Lấy Gì Đền Đáp Chúa

Chúa Nhật Ngày 13 Tháng 11, 2022 LẤY GÌ ĐỀN ĐÁP CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thánh Thi 116:12-13 (Psalm 116:12-13) Câu Gốc: Thánh Thi 116:12 (Psalm 116:12) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/11-13-22_Lay_gi_den_dap_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/11-13-22_Lay_gi_den_dap_Chua_English.mp3