Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 7 Tháng 3, 2021: Chúa Biết Rõ Hơn

Chúa Nhật ngày 7 tháng 3, 2021 CHÚA BIẾT RÕ HƠN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 22:31-34 (Luke 22:31-34) Câu Gốc: Luca 22:32 (Luke 22:32) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-07-21_Chua_biet_ro_hon.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/03-07-21_Chua_hieu_ro_hon_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 2, 2021: Khi Ma Quỷ Ức Hiếp

Chúa Nhật ngày 28 tháng 2, 2021 Khi Ma Quỷ Ức Hiếp Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Sa-mu-ên 13:16-22 (1 Samuel 13:16-22) Câu Gốc: Ê-phê-sô 6:13 (Ephesians 6:13) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-28-21_Khi_ma_quy_uc_hiep.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-28-21_Khi_ma_quy_uc_hiep_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 2, 2021: Không Biết Mình Đi Đâu

Chúa Nhật ngày 21 tháng 2, 2021 Không Biết Mình Đi Đâu Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 9:57-62 (Luke 9:57-62) Câu Gốc: Giăng 12:35 (John 12:35) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-21-21_Khong_biet_minh_di_dau.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-21-21_Khong_biet_minh_di_dau_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 2, 2021: Cửa Phước – Đường Phước

Chúa Nhật ngày 14 tháng 2, 2021 Mừng Xuân Tân Sửu Cửa Phước – Đường Phước Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thánh-thi 84:4-7 (Psalms 84:4-7) Câu Gốc: Thánh-thi 65:4 (Psalms 65:4) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-14-21_Cua_phuoc_Duong_phuoc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-14-21_Cua_phuoc_Duong_phuoc_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 7 Tháng 2, 2021: Hướng Về Mục Đích

Chúa Nhật ngày 7 tháng 2, 2021 Hướng về Mục Đích Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Phi-líp 3:12-15 (Philippians 3:12-15) Câu Gốc: 2 Ti-mô-thê 2:15 (2 Timothy 2:15) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-07-21_Huong_ve_muc_dich.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-07-21_Huong_ve_muc_dich_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 31 Tháng 1, 2021: Làm Hòa Với Chúa

Chúa Nhật ngày 31 tháng 1, 2021 Làm Hòa Với Chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Các Vua 19:14-20,35-37 (2 Kings 19:14-20, 35-37) Câu Gốc: Ê-sai 27:5 (Isiah 27:5) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-31-21_Lam_hoa_voi_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-31-21_Lam_hoa_voi_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 1, 2021: Chúa Vẫn Ban Ơn

Chúa Nhật ngày 24 tháng 1, 2021 Chúa Vẫn Ban Ơn Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Các Vua 18:41-46 (1 Kings 18:42-46) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 2:9 (I Corinthians 2:9) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-24-21_Chua_van_ban_on.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-24-21_Chua_van_ban_on_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 1, 2021: Chúa Vẫn Đi Cùng

Chúa Nhật ngày 17 tháng 1, 2021 Chúa Vẫn Đi Cùng Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Xuất Hành 17:1-7 (Exodus 17:1-7) Câu Gốc: Thánh-thi 32:8 (Psalm 32:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-17-21_Chua_van_di_cung.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-17-21_Chua_van_di_cung_English.mp3 Vì hệ thống Internet bị gián đoạn nửa chừng nên chương trình chia làm 2 phần livestream …

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 10 Tháng 1, 2021: Nhận Biết Sự Thật

Chúa Nhật ngày 10 tháng 1, 2021 STOP THE STEAL!   Nhận Biết SỰ Thật Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Rô-ma 12:1 (Romans 12:1) Câu Gốc: 1 Phi-e-rơ 5:8 (1 Peter 5:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-10-21_Stop_the_steal.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-10-21_Stop_the_steal_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 3 Tháng 1, 2021: Chúa Biết Đường Tôi Đi

Chúa Nhật ngày 3 tháng 1, 2021 Chúa Biết Đường Tôi Đi Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thánh-thi 139:1-3 (Psalm 139:1-3) Câu Gốc: Thánh-thi 139:24 (Psalm 139:24) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-03-21_Chua_biet_duong_toi_di.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-03-21_Chua_biet_duong_toi_di_English.mp3