Chương Trình Thương Khó, Thứ Sáu Ngày 29 Tháng 3, 2024: Chén Đắng Trong Vườn Xưa

Thứ Sáu Ngày 29 Tháng 3, 2024 CHÉN ĐẮNG TRONG VƯỜN XƯA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  Ma-thi-ơ 26:47-56 (Matthew 26:47-56) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 26:39 (Matthew 26:39)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/03-24-24_Di_san_tu_loi_nguyen_cau.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 3, 2024: Di Sản Từ Lời Nguyện Cầu

Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 3, 2024 DI SẢN TỪ LỜI NGUYỆN CẦU Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  Luca 23:32-34 (Luke 23:32-34) Câu Gốc: I-sa 53:12 (Isaiah 53:12)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/03-24-24_Di_san_tu_loi_nguyen_cau.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/03-24-24_Di_san_tu_loi_nguyen_cau_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 3, 2024: Làm Môn Đệ Chúa

Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 3, 2024 LÀM MÔN ĐỆ CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  Luca 14:25-33 (Luke 14:25-33) Câu Gốc: Luca 11:23 (Luke 11:23)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/03-17-24_Lam_mon_de_Chua.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/03-17-24_Lam_mon_de_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 10 Tháng 3, 2024: Ý Nghĩa Thập Tự Giá

Chúa Nhật Ngày 10 Tháng 3, 2024 Ý NGHĨA THẬP TỰ GIÁ Thầy Nguyễn Ân Tứ Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 1:18 (1 Corinthians 1:18) Câu Gốc: 1 Phi-e-rơ 2:24 (1 Peter 2:24)   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/03-10-24_Y_nghia_thap_tu_gia_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 3 Tháng 3, 2024: Giống Như Cha Mình

Chúa Nhật Ngày 3 Tháng 3, 2024 GIỐNG NHƯ CHA MÌNH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:43-48 (Matthews 5:43-48) Câu Gốc: 1 Giăng 4:17 (1 John 4:17)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/03-03-24_Giong_nhu_Cha_minh.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/03-03-24_Giong_nhu_Cha_minh_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 2, 2024: Sự Hiểu Biết Tối Trọng Đại

Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 2, 2024 SỰ HIỂU BIẾT TỐI TRỌNG ĐẠI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:13-19 (Matthews 16:13-19) Câu Gốc: Phi-líp 3:8 (Philippians 3:8)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/02-25-24_Su_hieu_biet_toi_trong_dai.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/02-25-24_Su_hieu_biet_toi_trong_dai_English.mp3      

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 2, 2024: Lời Cầu Chúc Đầu Năm

Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 2, 2024 LỜI CẦU CHÚC ĐẦU NĂM Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Rô-ma 15:13 (Romans 15:13) Câu Gốc: Rô-ma 15:13 (Romans 15:13)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/02-11-24_Loi_cau_chuc_dau_nam.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/02-11-24_Loi_cau_chuc_dau_nam_English.mp3      

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 2, 2024: Niềm Hy Vọng Trong Chúa

Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 2, 2024 NIỀM HY VỌNG TRONG CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ai-ca 3:21-23 (Lamentations 3:21-23) Câu Gốc: Ai-ca 3:21 (Lamentations 3:21)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/02-04-24_Niem_hy_vong_trong_Chua.mp3