Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 5, 2024

NHẬN BIẾT ĐẤNG CHRIST

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh:  Phi-líp 3:7-9 (Philippians 3:7-9)

Câu Gốc: Phi-líp 3:8 (Philippians 3:7-9)
 

 
To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *