Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 5, 2024: Người Nữ Được Khen Ngợi

Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 5, 2024 NGƯỜI NỮ ĐƯỢC KHEN NGỢI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  2 Các Vua 4:8-10, 14-17, 20-23, 30-35 (2 Kings 4:8-10, 14-17, 20-23, 30-35) Câu Gốc: Châm Ngôn 31:30 (Proverbs 31:30)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/05-12-24_Nguoi_nu_duoc_khen_ngoi.mp3