Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 5, 2024: Sai Lầm Trong Đức Tin

Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 5, 2024 SAI LẦM TRONG ĐỨC TIN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  Ma-thi-ơ 19:16-22 (Matthew 19:16-22) Câu Gốc: 2 Phi-e-rơ 1:10 (2 Peter 1:10)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/05-19-24_Sai_lam_trong_duc_tin.mp3