Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 5, 2024: Nhận Biết Đấng Christ

Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 5, 2024 NHẬN BIẾT ĐẤNG CHRIST Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:  Phi-líp 3:7-9 (Philippians 3:7-9) Câu Gốc: Phi-líp 3:8 (Philippians 3:7-9)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/05-05-24_Nhan_biet_Dang_Christ.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2024/05-05-24_Nhan_biet_Dang_Christ_English.mp3