Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 10, 2020: Công Trình Của Mỗi Người

Chúa Nhật ngày 11 tháng 10, 2020 Công Trình Của MỖi Người Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 3:10-15 (1 Corinthians 3:10-15) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 3:10 (1 Corinthians 3:10) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/10-11-20_Cong_trinh_cua_moi_nguoi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/10-11-20_Cong_trinh_cua_moi_nguoi_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 10, 2020: Vâng Giữ Lời Chúa

Chúa Nhật ngày 4 tháng 10, 2020 Vâng Giữ lời Chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 14:21-24 (John14:21-24) Câu Gốc: Giăng 14:23 (John 14:23) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/10-04-20_Vang_giu_loi_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/10-04-20_Vang_giu_loi_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 27 Tháng 9, 2020: Chúa Vẫn Khuyên Mời

Chúa Nhật ngày 27 tháng 9, 2020 Chúa Vẫn Khuyên Mời Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ê-sai 55:6-7 (Isaiah 55:6-7) Câu Gốc: Giê-rê-mi 29:13 (Jeremiah 29:13) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/09-27-20_Chua_van_khuyen_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/09-27-20_Chua_van_khuyen_moi_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 20 Tháng 9, 2020: Bất Toàn, Nhưng Được Chọn

Chúa Nhật ngày 20 tháng 9, 2020 Bất Toàn, Nhưng Được Chọn Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 1:26-31 (1 Corinthians 1:26-31) Câu Gốc: Rô-ma 8:30 (Romans 8:30) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/09-20-20_Bat_toan_nhung_duoc_chon.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/09-20-20_Bat_toan_nhung_duoc_chon_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 13 Tháng 9, 2020: Chỗ Dựa Vững An

Chúa Nhật ngày 13 tháng 9, 2020 Chỗ Dựa VỮng An Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Các Vua 3:3-12 (1 Kings 3:3-12) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 1:8 (1 Corinthians 1:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/09-13-20_Cho_dua_vung_an.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/09-13-20_Cho_dua_vung_an_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 6 Tháng 9, 2020: Ai Là Kẻ Phản Chúa

Chúa Nhật ngày 6 tháng 9, 2020 Ai LÀ Kẻ Phản CHúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 22:1-7,20-23 (Luke 22:1-7,20-23) Câu Gốc: Lu-ca 22:22 (Luke 22:22) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/09-06-20_Ai_la_ke_phan_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/09-06-20_Ai_la_ke_phan_Chua_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 8, 2020: Sức Mạnh Từ Lòng Cam Kết

Chúa Nhật ngày 30 tháng 8, 2020 Sức Mạnh Từ Lòng Cam Kết Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ru-tơ 1:6-18 (Ruth 1:6-18) Câu Gốc: Thánh-thi 63:8 (Psalms 63:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-30-20_Suc_manh_tu_long_cam_ket.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-30-20_Suc_manh_tu_long_cam_ket_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 23 tháng 8, 2020: Ân Điển Đem Con Về

Chúa Nhật ngày 23 tháng 8, 2020 Ân Điển Đem Con Về Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Sa-mu-ên 9:1-11 (2 Samuel 9:1-11) Câu Gốc: Ê-phê-sô 2:8 (Ephesians 2:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-23-20_An_dien_dem_con_ve.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-23-20_An_dien_dem_con_ve_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 16 Tháng 8, 2020: Ở Trong Bàn Tay Chúa

Chúa Nhật ngày 16 tháng 8, 2020 Ở Trong Bàn Tay Chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Các Vua 17:8-16 (1 Kings 17:8-16) Câu Gốc: Giăng 16:33b (John 16:33) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-16-20_O_trong_ban_tay_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-16-20_O_trong_ban_tay_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật, Ngày 9 Tháng 8, 2020: Hiểu Thêm Về Mình

Chúa Nhật ngày 9 tháng 8, 2020 Hiểu Thêm Về Mình Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:11-14 (Colossians 1:11-14) Câu Gốc: 1 Phi-e-rơ 2:10 (1 Peter 2:10) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-09-20_Hieu_them_ve_minh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-09-20_Hieu_them_ve_minh_English.mp3