Thờ Phượng Chúa Nhật, Ngày 2 Tháng 8, 2020: Hiểu Về Chúa Hơn

Chúa Nhật ngày 2 tháng 8, 2020 Hiểu Về Chúa Hơn Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:9-10 (Colossians 1:9-10) Câu Gốc: Ê-phê-sô 3:19 (Ephesians 3:19) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-02-20_Hieu_ve_Chua_hon.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-02-20_Hieu_ve_Chua_hon_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật 26/7/2020: Muối Của Đất

Chúa Nhật ngày 26 tháng 7, 2020 Muối Của Đất Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:13 (Matthew 5:13) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 5:13 (Matthew 5:13) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-26-20_Muoi_cua_dat.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-26-20_Muoi_cua_dat_English.mp3   Parallel English translation is available via Zoom Meeting when the service is streaming live, starting at 10:00am Mountain …

Thờ Phượng Chúa Nhật 19/7/2020: Chúa Luôn Ở Gần

Chúa Nhật ngày 19 tháng 7, 2020 Chúa Luôn Ở Gần Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 14:22-33 (Matthew 14:22-33) Câu Gốc: Gióp 23:10 (Job 23:10)   Parallel English translation is available via Zoom Meeting when the service is streaming live, starting at 10:00am Mountain Time zone, US. Please join Zoom meeting at https://us02web.zoom.us/j/2563752022   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-19-20_Chua_luon_o_gan.mp3 To listen …

Thờ Phượng Chúa Nhật 12/7/2020: Ngươi Có Muốn Lành Chăng

Chúa Nhật ngày 12 tháng 7, 2020 Ngươi có muốn lành chăng? Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 5:1-9 (Tiếng Anh: John 5:1-9) Câu Gốc: Rôma 10:11 (Romans 10:11) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-12-20_Nguoi_co_muon_lanh_chang.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-12-20_Nguoi_co_muon_lanh_chang_English.mp3  

Bài Giảng 05/07/2020: Bạn Chọn Phần Nào?

Chúa Nhật ngày 05 tháng 7, 2020 bạn chọn phần nào? Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 19:23-24 (Tiếng Anh: John 19:23-24) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-05-20_Ban_chon_phan_nao.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-05-20_Ban_chon_phan_nao_English.mp3 Announce about re-open church https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-05-20_Announce_English.mp3    

Bài Giảng 28/06/2020: Đời Sống Hạnh Phúc

Chúa Nhật ngày 28 tháng 6, 2020 đời sống hạnh phúc Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 14:1-4 (Tiếng Anh: John 14:1-3) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-28-20_Doi_song_hanh_phuc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-27-20_Doi_song_hanh_phuc_English.mp3 Announce about re-open church https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-27-20_Annouce_about_open_church.mp3  

Bài Giảng 21/06/2020: Người Cha Mẫu Mực

Chúa Nhật ngày 21 tháng 6, 2020 người cha mẫu mực Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Gióp 1:1-5, 20-22 (Tiếng Anh: Job 1:1-5, 20-22) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-21-20_Nguoi_cha_mau_muc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-21-20_Nguoi_cha_mau_muc_English.mp3  

Bài Giảng 14/06/2020: Trở Nên Mẫu Người Chúa Muốn

Chúa Nhật ngày 14 tháng 6, 2020 TRỞ NÊN MẪU NGƯỜI CHÚA MUỐN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Phi-líp 2:5-11 (Tiếng Anh: Philippians 2:5-11) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-14-20_Tro_nen_mau_nguoi_Chua_muon.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-14-20_Tro_nen_mau_nguoi_Chua_muon_English.mp3    

Bài Giảng 07/06/2020: Được Chúa Bênh Vực

Chúa Nhật ngày 07 tháng 6, 2020 được chúa bênh vực Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 8:1-11 (Tiếng Anh: John 8:1-11) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-07-20_Duoc_Chua_benh_vuc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/06-07-20_Duoc_Chua_benh_vuc_English.mp3    

Bài Giảng 31/05/2020: Cám Dỗ Xảy Đến Bất Ngờ

Chúa Nhật ngày 31 tháng 5, 2020 cám dỗ xảy đến bất ngờ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Sáng Thế 3:1-8 (Tiếng Anh: Genesis 3:1-8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-31-20_Cam_do_xay_den_bat_ngo.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-31-20_Cam_do_xay_den_bat_ngo_English.mp3