2 Comments

    1. Tạ ơn Chúa. Xin Cha luôn ở cùng và an ủi Trúc những ngày làm việc xa gia đình và hội thánh.
      Luôn cầu nguyện cho Trúc.

      Mục Sư Lê Thành Chung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *