Chúa Nhật Ngày 23 Tháng 7, 2023

GIEO BỞI XÁC THỊT

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Công Vụ 5:1-5 (Acts 5:1-5)

Câu Gốc: Ga-la-ti 6:8 (Galatians 6:8)
 

 
To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *