Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 6, 2023: Chiến Trận Thuộc Linh

Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 6, 2023 CHIẾN TRẬN THUỘC LINH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Phi-e-rơ 5:8-11 (1 Peter 5:8-11) Câu Gốc: 1 Phi-e-rơ 5:10 (1 Peter 5:10)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/06-25-23_Chien_tran_thuoc_linh.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/06-25-23_Chien_tran_thuoc_linh_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 6, 2023: Nối Kết Với Chúa

Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 6, 2023 NỐI KẾT VỚI CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Công Vụ 8:26-38 (Acts 8:26-38) Câu Gốc: 1 Giăng 4:15 (1 John 4:15)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/06-04-23_Ket_noi_voi_Chua.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/06-04-23_Ket_noi_voi_Chua_English.mp3