Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 5, 2023: Hãy Nhận Biết Chúa

Chúa Nhật Ngày 28 Tháng 5, 2023 HÃY NHẬN BIẾT CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 21:4-7 (John 21:4-7) Câu Gốc: Châm Ngôn 3:6 (Proverbs 3:6)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/05-28-23_Hay_nhan_biet_Chua.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/05-28-23_Hay_nhan_biet_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 5, 2023: Hãy Giữ Kẻo Ngã

Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 5, 2023 HÃY GIỮ KẺO NGÃ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thẩm Phán/Các Quan Xét 13:1-5, 16:4-21 (Judges 13:1-5, Judges 16:4-21) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 10:12 (1 Corinthians 10:12)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/05-21-23_Hay_giu_keo_nga.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/05-21-23_Hay_giu_keo_nga_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 5, 2023: Mẹ – Người Đẹp Nhất Của Đời Con

Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 5, 2023 MẸ – NGƯỜI ĐẸP NHẤT CỦA ĐỜI CON Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 15:21-28 (Matthew 15:21-28) Câu Gốc: Châm Ngôn 23:22 (Proverbs 23:22)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/05-14-23_Me_nguoi_dep_nhat_cua_doi_con.mp3   To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/05-14-23_Me_nguoi_dep_nhat_cua_doi_con_English.mp3      

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 7 Tháng 5, 2023: Làm Sống Lại Điều Đang Chết

Chúa Nhật Ngày 7 Tháng 5, 2023 LÀM SỐNG LẠI ĐIỀU ĐANG CHẾT Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 24:13-35 (Luke 24:13-35) Câu Gốc: Khải Huyền 3:2 (Revelation 3:2)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/05-07-23_Lam_song_lai_dieu_dang_chet.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/05-07-23_Lam_song_lai_dieu_dang_chet_English.mp3