Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 4, 2023: Làm Cơ Nghiệp Của Chúa

Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 4, 2023 LÀM CƠ NGHIỆP CỦA CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giô-suê 6:1-5 Giô-suê 6:15-18 (Joshua 6:1-5, Joshua 6:15-18) Câu Gốc: Xuất Hành 19:5 (Exodus 19:5)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/04-30-23_Lam_co_nghiep_cua_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/04-30-23_Lam_co_nghiep_cua_Chua_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 16 Tháng 4, 2023: Càng Gần Chúa Hơn

Chúa Nhật Ngày 16 Tháng 4, 2023 CÀNG GẦN CHÚA HƠN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mác 5:25-34 (Mark 5:25-34) Câu Gốc: Giê-rê-mi 29:13 (Jeremiah 29:13)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/04-16-23_Cang_gan_Chua_hon.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 9 Tháng 4, 2023: Chúa Phục Sinh – Tìm Đấng Sống

Chúa Nhật Ngày 9 Tháng 4, 2023 Mừng chúa phục sinh tìm đấng sống Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 24:1-8 (Luke 24:1-8) Câu Gốc: Rô-ma 8:13 (Romans 8:13) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/04-09-23_Tim_Dang_Song.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/04-09-23_Tim_Dang_song_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 2 Tháng 4, 2023: Tỉnh Thức Với Chúa

Chúa Nhật Ngày 2 Tháng 4, 2023 TỈNH THỨC VỚI CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:36-46 (Matthew 26:36-46) Câu Gốc: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:8 (1 Thessalonians 5:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/04-02-23_Tinh_thuc_voi_Chua.mp3