Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 16 Tháng 4, 2023: Càng Gần Chúa Hơn

Chúa Nhật Ngày 16 Tháng 4, 2023 CÀNG GẦN CHÚA HƠN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mác 5:25-34 (Mark 5:25-34) Câu Gốc: Giê-rê-mi 29:13 (Jeremiah 29:13)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/04-16-23_Cang_gan_Chua_hon.mp3