Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 4, 2023: Làm Cơ Nghiệp Của Chúa

Chúa Nhật Ngày 30 Tháng 4, 2023 LÀM CƠ NGHIỆP CỦA CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giô-suê 6:1-5 Giô-suê 6:15-18 (Joshua 6:1-5, Joshua 6:15-18) Câu Gốc: Xuất Hành 19:5 (Exodus 19:5)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/04-30-23_Lam_co_nghiep_cua_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/04-30-23_Lam_co_nghiep_cua_Chua_English.mp3