Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 3, 2023: Sống Trong Ân Điển

Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 3, 2023 SỐNG TRONG ÂN ĐIỂN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Samuên 9:1-13 (2 Samuel 9:1-13) Câu Gốc: Ê-phê-sô 2:8 (Ephesians 2:9)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/03-19-23_Song_trong_an_dien.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/03-19-23_Song_trong_an_dien_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 3, 2023: Bốn Chặng Đường Của Người Theo Chúa

Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 3, 2023 BỐN CHẶNG ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI THEO CHÚA Thầy Nguyễn Ân Tứ Kinh Thánh: 2 Các Vua 2:1-14 (2 Các Vua 2:1-14) Câu Gốc: Giô-ên 2:28-29 (Joel 2:28-29)    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 3, 2023: Cánh Cửa Sự Sống

Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 3, 2023 CÁNH CỬA SỰ SỐNG Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luke 13:22-30 (Luke 13:22-30) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 7:13 (Matthews 7:13)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/03-05-23_Canh_cua_su_song.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/03-05-23_Canh_cua_su_song_English.mp3