Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 3, 2023: Để Chúa Được Vinh Hiển

Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 3, 2023 ĐỂ CHÚA ĐƯỢC VINH HIỂN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 19:29-40 (Luke 19:29-40) Câu Gốc: Lu-ca 19:38 (Luke 19:38) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/03-26-23_De_Chua_duoc_vinh_hien.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/03_26_23_De_Chua_duoc_vinh_hien_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 3, 2023: Sống Trong Ân Điển

Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 3, 2023 SỐNG TRONG ÂN ĐIỂN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Samuên 9:1-13 (2 Samuel 9:1-13) Câu Gốc: Ê-phê-sô 2:8 (Ephesians 2:9)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/03-19-23_Song_trong_an_dien.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/03-19-23_Song_trong_an_dien_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 3, 2023: Cánh Cửa Sự Sống

Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 3, 2023 CÁNH CỬA SỰ SỐNG Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luke 13:22-30 (Luke 13:22-30) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 7:13 (Matthews 7:13)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/03-05-23_Canh_cua_su_song.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/03-05-23_Canh_cua_su_song_English.mp3