Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 3, 2023: Để Chúa Được Vinh Hiển

Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 3, 2023 ĐỂ CHÚA ĐƯỢC VINH HIỂN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 19:29-40 (Luke 19:29-40) Câu Gốc: Lu-ca 19:38 (Luke 19:38) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/03-26-23_De_Chua_duoc_vinh_hien.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/03_26_23_De_Chua_duoc_vinh_hien_English.mp3