Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 3, 2023: Cánh Cửa Sự Sống

Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 3, 2023 CÁNH CỬA SỰ SỐNG Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luke 13:22-30 (Luke 13:22-30) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 7:13 (Matthews 7:13)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/03-05-23_Canh_cua_su_song.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/03-05-23_Canh_cua_su_song_English.mp3