Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 3, 2023: Bốn Chặng Đường Của Người Theo Chúa

Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 3, 2023 BỐN CHẶNG ĐƯỜNG CỦA NGƯỜI THEO CHÚA Thầy Nguyễn Ân Tứ Kinh Thánh: 2 Các Vua 2:1-14 (2 Các Vua 2:1-14) Câu Gốc: Giô-ên 2:28-29 (Joel 2:28-29)