Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 2, 2023: Nếu Lòng Mất Hy Vọng

Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 2, 2023 NẾU LÒNG MẤT HY VỌNG Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 11:2-11 (Matthews 11:2-11) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 11:6 (Matthews 11:6)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/02-26-23_Neu_long_mat_hy_vong.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/02_26_23_Neu_long_mat_hy_vong_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 2, 2023: Sống Bởi Đức Tin

Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 2, 2023 SỐNG BỞI ĐỨC TIN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Các Vua 18:41-46 (1 Kings 18:41-46) Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 10:38 (Hebrews 10:38)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/02-19-23_Song_boi_duc_tin.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/02_19_23_Song_boi_duc_tin_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 2, 2023: Niềm Tin và Hạnh Phúc

Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 2, 2023 NIỀM TIN VÀ HẠNH PHÚC Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 14:1-7 (John 14:1-7) Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 4:1 (Hebrews 4:1) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/02-12-23_Niem_tin_va_hanh_phuc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/02-12-23_Niem_tin_va_hanh_phuc_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 2, 2023: Đánh Mất Năng Lực

Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 2, 2023 ĐÁNH MẤT NĂNG LỰC Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Các Vua 6:1-7 (2 Kings 6:1-7) Câu Gốc: I-sa 40:31 (Isaiah 40:31)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/02-05-23_Danh_mat_nang_luc.mp3