Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 2, 2023: Nếu Lòng Mất Hy Vọng

Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 2, 2023 NẾU LÒNG MẤT HY VỌNG Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 11:2-11 (Matthews 11:2-11) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 11:6 (Matthews 11:6)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/02-26-23_Neu_long_mat_hy_vong.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/02_26_23_Neu_long_mat_hy_vong_English.mp3