Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 2, 2023: Đánh Mất Năng Lực

Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 2, 2023 ĐÁNH MẤT NĂNG LỰC Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Các Vua 6:1-7 (2 Kings 6:1-7) Câu Gốc: I-sa 40:31 (Isaiah 40:31)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/02-05-23_Danh_mat_nang_luc.mp3