Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 2, 2023: Niềm Tin và Hạnh Phúc

Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 2, 2023 NIỀM TIN VÀ HẠNH PHÚC Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 14:1-7 (John 14:1-7) Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 4:1 (Hebrews 4:1) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/02-12-23_Niem_tin_va_hanh_phuc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/02-12-23_Niem_tin_va_hanh_phuc_English.mp3