Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 2, 2023: Sống Bởi Đức Tin

Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 2, 2023 SỐNG BỞI ĐỨC TIN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Các Vua 18:41-46 (1 Kings 18:41-46) Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 10:38 (Hebrews 10:38)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/02-19-23_Song_boi_duc_tin.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2023/02_19_23_Song_boi_duc_tin_English.mp3